Program za pristup Vašem računalu možete preuzeti sa sljedeće adrese AnyDesk. Želite li dozvoliti pristup Vašem računalu, odnosno englesku verziju istog pitanja.  Vaš odgovor je naravno potvrdan. Nakon pokretanja kliknete na ikonu “AnyDesk” i dobivenu šifrumolim Vas da nam pročitate telefonom ili Skype-om.

Kako pokrenuti program za Online podršku:

1. Preuzmite program za daljinsku kontrolu sa sljedeće adrese AnyDesk

2. Pokrenite preuzeti program.

3. Odabirom “run” potvrdite namjeru pokretanja programa.

4. Pročitajte generirane brojeve za Vaš kompjuter i javite nam telefonom ili skypeom kako bi se mogli spojiti na vaše računalo.

5. Potvrdite na “Accept” da se slažete da možemo pristupiti Vašem kompjuteru.